edu.biu.scapi.midLayer.symmetricCrypto.encryption

Interface AuthenticatedEnc